ไม้ประกอบพาเลท

เกรด ขนาด
หนา(นิ้ว) กว้าง(นิ้ว) ยาว(M)
C 1.5 (43 mm) 2.5,3,4 1.0,1.10,1.30
C 1.25 ( 35-36  mm) 3 1.30
C 1 (29-30 mm) 2,2.5,3,4 1.0,1.10,1.30
C 0.75 (24-25 mm) 2,2.5,3 1.0,1.10,1.30
C 0.625 (18-19 mm) 2,2.5,3,4 1.0,1.10,1.30
C 0.625 (18-19 mm) 1.5,1.75 1.10,1.30
C มีเปลือก 0.625 (18-19 mm) 2

1.10,1.30