ไม้ประกอบเฟอร์นิเจอร์

牌号 尺寸
厚度(英寸) 宽度(英寸) 长度(M)的
AB 2.375" (65 mm) 2.375,3''4 1.10,1.30
AB 2" (55 mm) 2,2.5,3,3.5,4 1.10,1.30
AB 1.5" (43  mm) 1.5,2,2.5,3,3.5,4

1.10,1.30

AB 1" ( 29-30 mm) 1.5,2,2.5,3,3.5,4 1.10,1.30
AB 0.75"(24-25 mm) 2,2.5,3 1.0,1.10,1.30
AB 0.5" (18-19 mm) 2,2.5,3 1.0,1.10,1.30
AB 0.5"(18-19 mm) 1.5,1.75 1.10,1.30